Jurdaičių socialinės globos namų etikos kodeksas

PATVIRTINTA
Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus
2022 m. gruodžio 30 d. Nr. V- 79

Jurdaičių socialinės globos namų etikos kodeksas

I. Bendrosios nuostatos
1. Jurdaičių socialinės globos namų etikos kodeksas (toliau – Etikos kodeksas) įtvirtina Jurdaičių socialinės globos namų (toliau – Globos namai) darbuotojų (administracijos ir kitų darbuotojų, toliau – Darbuotojai) veiklos vertybinius principus, dalykinio elgesio nuostatas, reglamentuoja svarbiausias vengtino elgesio normas, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, darbo sutartys ir Globos namų vidaus tvarkos dokumentai.
2. Etikos kodekso paskirtis – pripažinti, palaikyti ir puoselėti teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę ir pilietinę atsakomybę, tiesos siekimą, kurti demokratišką, pasitikėjimą ir kūrybingumą skatinančią atmosferą įstaigoje.
3. Etikos kodekse vartojamos pagrindinės sąvokos:
3.1. Darbuotojai – administracijos ir kiti darbuotojai, su Globos namais susiję darbo santykiais;
3.2. Klientas – nuolat gyvenantis globos įstaigoje asmuo, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų gavėjas;
3.3. Globos namų bendruomenė – Globos namų darbuotojai ir Klientai.

II. Bendrosios Jurdaičių socialinės globos namų darbuotojų etikos normos
4. Darbuotojas, pripažindamas Etikos kodekso nuostatas ir pripažindamas svarbiausias vertybes – kolegiškumą, saviraišką, profesinę kompetenciją, pagarbą kitokiai nuomonei, įsipareigoja:
4.1. gerbti Globos namų Darbuotojų ir Klientų teises ir pareigas;
4.2. pripažinti visus asmenis nepaisant amžiaus, lyties ir lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ir etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, politinių pažiūrų;
4.3. visada veikti protingai ir teisingai, nepiktnaudžiauti jam suteiktomis galiomis;
4.4. būti nešališku ir neturėti asmeninio išankstinio nusistatymo priimant sprendimą;
4.5. priimti apgalvotus ir teisėtus sprendimus, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti savo veiksmų, sprendimų viešumą ir pateikti priimamų sprendimų motyvus;
4.6. teisės aktų nustatyta tvarka teikti reikiamą informaciją Globos namų bendruomenei ir kitiems asmenims. Oficiali informacija teikiama teisės aktų nustatyta tvarka, jei ji nėra ribojama arba konfidenciali;
4.7. nepakenkti Globos namų reputacijai ir bendriesiems interesams vykdant bet kokią veiklą ir pagal galimybes prisidėti prie Globos namų keliamų tikslų įgyvendinimo;
4.8. netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu arba mėginimu daryti neteisėtą poveikį Globos namų bendruomenės nariui. Informacijos apie neteisėtus vadovų veiksmus arba aplaidumą atskleidimas nelaikomas lojalumo Globos namų principo pažeidimu;
4.9. dalyvaujant komisijų veiklose nesinaudoti balsavimo teise, kai sprendžiamas finansavimo, nuobaudos ar paskatinimo klausimas, susijęs su šeimos nariu; dėl galimo interesų konflikto nusišalinti nuo sprendimo priėmimo;
4.10. elgtis sąžiningai profesinėje veikloje;
4.11. savo kritišką nuomonę pirmiausia reikšti savo padalinio vadovams, o nesulaukus reakcijos – Globos namų administracijai;
4.12. elgtis nepriekaištingai, būti mandagus, malonus, paslaugus ir tvarkingas;
4.13. savo pareigas atlikti laiku, kokybiškai ir profesionaliai, nuolat tobulinti ir ugdyti savo profesinius gebėjimus, būti pažangus ir kūrybingas;
4.14. būti tolerantiškas nuomonėms ir įsitikinimas, pagarbiai elgtis su Globos namų bendruomenės nariais ir kitais asmenimis;
4.15. nežeminti Globos namų vardo girtavimu, narkomanija ir kitais visuomenei nepriimtinais, žalingais įpročiais. Rūkyti tik tam skirtose vietose;
4.16. saugoti Globos namų turtą, nenaudoti jo politinei ir religinei veiklai, privačiam verslui arba asmeniniams poreikiams tenkinti ir neleisti to daryti kitiems asmenims;
4.17. nenaudoti Globos namų vardo darbo, politinei, religinei veiklai ir savigyrai;
4.18. nepiktnaudžiauti Globos namų ištekliais vykdant projektus;
4.19. įsiklausyti ir išgirsti savo kolegas ir Klientus;
4.20. neaptarinėti su kitais darbuotojais Kliento poelgių, jo priimtų sprendimų rezultatų, emocinių sutrikimų, socialinių įgūdžių, nesėkmių ir pan., išskyrus atvejus, kai komandoje, dalyvaujant Klientui, išsamiai analizuojama ir vertinama susidariusi probleminė situacija;
4.21. skleisti geriausią patirtį, dalytis ja su kolegomis, ypač su mažesnę patirtį ir kvalifikaciją turinčiais bendradarbiais;
4.22. skatinti palankią santykių, komandinio darbo atmosferą, savitarpio pasitikėjimą, nešmeižti, neapkalbinėti, neįžeidinėti, nedemonstruoti neigiamų emocijų;
4.23. pripažinti kolegų bei kitų sričių specialistų nuomonių bei veiklos skirtumus, pagrįstą kritiką, reiškiamą įvairiais būdais;
4.24. netoleruoti neetiško bendradarbio elgesio;
4.25. nesutarimus su kolegomis stengtis išspręsti aptariant tarpusavyje;
4.26. su vadovais elgtis pagarbiai, bendrauti korektiškai, vykdyti teisėtus jų nurodymus pasiliekant teisę turėti savo nuomonę visais klausimais ir ją taktiškai reikšti;
4.27. neskelbti konfidencialios informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos sužinoti;
4.28. nesutikimą su kolegų nuomone, pastabas dėl jų darbo rezultatų arba profesinės veiklos trūkumų stengtis išsakyti asmeniškai, nuomonę reikšti korektiškai, nekritikuojant jų asmeninių savybių, tarpusavio bendravimą grįsti mandagumu ir tolerancija;
4.29. neatlikti veiksmų, kuriais daromas spaudimas kolegai arba Klientui, siekiant nepelnyto įvertinimo arba norint nuslėpti nesąžiningus savo veiksmus;
4.30. pagarbiai atsiliepti apie kolegos profesinius gebėjimus, teorines pažiūras ir asmenines savybes;
4.31. objektyviai vertinti Globos namų bendruomenės narių bendruosius gebėjimus, žinias, veiklą ir elgesį;
4.32. nesinaudoti tarnybine padėtimi, savo vardu ir galia šeimos narių, giminaičių bei draugų globai ir jų protegavimui tarnyboje;
4.33. ne darbo metu elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio taisykles;
4.34. ginčytinas problemas spręsti tarpusavyje, o neišsprendus ginčo pirmiausia kreiptis į Globos namų Etikos priežiūros komisiją;
4.35. būti tvarkingu, dėvėti švarią, darbo pobūdį atitinkančią aprangą (patalpų priežiūros darbus atliekančios darbuotojos apranga neturi sukelti Klientų ar kitų darbuotojų dviprasmiškų jausmų (mini suknelės ar sijonai));
4.36. laikytis rankų higienos – rankų oda turi būti sveika, nagai sveiki ir tik natūralūs, trumpai ir apvaliai nukirpti, nelakuoti, rankų papuošalai bei laikrodžiai nuimti. Nedidelės rankų žaizdelės užklijuotos pleistru ir turi būti dirbama tik su medicininėmis pirštinėmis.

III. Darbuotojo ir kliento bendravimo etika
5. Globos namų darbuotojo ir Kliento bendravimo santykiai grindžiami pagarbos, nešališkumo, geranoriškumo, empatiškumo, nediskriminavimo ir tolerancijos, bendradarbiavimo ir skaidrumo principais.
6. Darbuotojas, bendraudamas su Klientu, įsipareigoja:
6.1. nediskriminuoti Klientų kalba, veiksmais ir vertinimu dėl amžiaus, lyties ir lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ir etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų;
6.2. nediskriminuoti Klientų dėl dalyvavimo politinėje, visuomeninėje, kultūrinėje ir sporto veikloje;
6.3. viešai nereikšti savo simpatijų ir antipatijų Klientams, vienodai gerbti visus Klientus, piktavališkai nesišaipyti iš Kliento žodžiu arba raštu išreikštų minčių;
6.4. nesant specialaus pagrindo (Kliento sutikimo, teisinio pagrindo), neatskleisti informacijos apie Klientą kitiems asmenims;
6.5. siekiant užtikrinti Kliento privatumą nereikalauti privačios informacijos iš Kliento grupiniuose užsiėmimuose, diskusijose;
6.6. gerbti Kliento privatumą ir žmogiškąjį orumą;
6.7. nenaudoti psichologinio ir/ar fizinio smurto Kliento atžvilgiu;
6.8. Kliento veiklos sferoje profesionaliai padėti Klientui imtis asmeninės atsakomybės bei padėti visiems Klientams vienodai geranoriškai.
6.9. padėti klientui – individui, grupei, bendruomenei ar visuomenei – maksimaliai išnaudoti saviraiškos galimybes, gerbiant ir nepažeidžiant kitų asmeninių teisių.

IV. Etikos kodekso priežiūra
7. Etikos kodekso priežiūrą atlieka Etikos priežiūros komisija (toliau – Komisija).
8. Komisija savo veikloje vadovaujasi Etikos kodekso nuostatomis.

V. Etikos komisijos funkcijos
9. Komisija svarsto pasiūlymus tobulinti Etikos kodeksą arba pati inicijuoja jo papildymus ir pataisas ir teikia juos tvirtinti Globos namų direktoriui.
10. Komisija priima ir svarsto pareiškimus apie Globos namų bendruomenės narių Etikos kodekso nuostatų pažeidimus.

VI. Etikos komisijos sudarymas ir darbo organizavimas
11. Komisija susideda iš penkių nuolatinių narių, iš jų – vienas Globos namų Klientų pasiūlytas atstovas. Komisijos sudėtį ir komisijos pirmininką Globos namų tarybos teikimu tvirtina Globos namų direktorius.
12. Komisijos narių kadencijos laikas yra penkeri metai. Asmenys Komisijos nariais gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
13. Nuolatiniam Komisijos nariui išėjus iš darbo arba dėl kitų aplinkybių atsisakius būti Komisijos nariu, Globos namų direktorius Globos namų tarybos teikimu paskiria naują Komisijos narį.
14. Komisijos posėdžiai kviečiami gavus raštišką pareiškimą arba siekiant inicijuoti Etikos kodekso papildymus arba pataisas.
15. Komisijos posėdžius kviečia ir jiems vadovauja Komisijos pirmininkas. Jeigu gautas pareiškimas, susijęs su Komisijos pirmininku, posėdį kviečia ir jam vadovauja vyriausias amžiumi Komisijos narys.
16. Pareiškimus dėl Globos namų darbuotojo etikos pažeidimų Komisijai gali teikti Globos namų bendruomenės narys. Etikos pažeidimai, dėl kurių kreipiamasi, turi būti įvykę ne vėliau negu prieš metus.
17. Pareiškimai dėl etikos pažeidimų įteikiami Komisijos pirmininkui raštu. Priimami svarstyti tik aiškiai motyvuoti pareiškimai. Anoniminiai pareiškimai nesvarstomi.
18. Pagrindai pradėti nagrinėjimą dėl Etikos kodekso pažeidimo:
18.1. asmens (pareiškėjo) rašytinis pareiškimas;
18.2. pranešime pateikti faktai;
18.3. visuomenės informavimo priemonėse pateikta informacija apie Globos namuose pažeistas piliečių arba kitų asmenų teises;
18.4. kiti atvejai.
19. Komisija privalo išnagrinėti gautą pareiškimą, priimti sprendimą ir raštu (pasirašytu Komisijos pirmininko) atsakyti pareiškėjui arba suinteresuotajam asmeniui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pareiškimo gavimo dienos. Komisija pareiškimo išnagrinėjimo terminą gali pratęsti motyvuotu sprendimu.
20. Globos namų Darbuotojas, dėl kurio gautas pareiškimas arba informacija, informuojamas apie jo turinį (pateikiama pareiškimo kopija). Jis pateikia raštu paaiškinimus per 5 darbo dienas nuo informavimo dienos.
21. Darbuotojas turi teisę dalyvauti Komisijos posėdyje, kuriame svarstomas su juo susijęs pareiškimas arba informacija. Jei Komisijos svarstomas Darbuotojas yra profesinės sąjungos narys, Komisijos posėdžiuose dalyvauja Profesinės sąjungos atstovas.
22. Komisijos nariai privalo laikytis konfidencialumo ir neskleisti informacijos apie tiriamą medžiagą, kai atliekamas tyrimas.

VII. Komisijos sprendimai
23. Komisija svarstomais klausimais priima sprendimus.
24. Komisijos sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip trys nuolatiniai Komisijos nariai.
25. Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Jeigu posėdyje dalyvaujančių narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra Komisijos pirmininko balsas.
26. Nusprendusi, kad svarstyto asmens elgesys pažeidė Etikos kodeksą, Komisija, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį ir laipsnį, turi teisę taikyti šias priemones:
26.1. raštu įspėti Darbuotoją ir informaciją apie Komisijos sprendimą paskelbti Globos namų;
26.2. pasiūlyti Globos namų direktoriui paskirti vieną iš drausminių nuobaudų: pastabą, papeikimą, atleidimą iš darbo.

VIII. Baigiamosios nuostatos
27. Etikos kodeksas skelbiamas viešai − Globos namų interneto svetainėje ir kiekviename darbo padalinyje skelbimų lentoje.
28. Kiekvienas Globos namų Darbuotojas privalo savo veikloje vadovautis šiuo Etikos kodeksu.
29. Jeigu Globos namų Darbuotojo elgesys administravimo ir profesinėje veikloje nereglamentuojamas įstatymų, Jurdaičių socialinės globos namų vidaus ir/ar darbo tvarkos reikalavimų arba šio Etikos kodekso, jis privalo laikytis bendrųjų etikos principų.

Atnaujinimo data: 2023-12-06