Trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba suaugusiems asmenims su negalia, jų šeimos nariams, globėjams, rūpintojams, dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalintiems prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, – „atokvėpio“ paslaugos ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę (paromis).
Trumpalaikės socialinės globos paslaugos gavėjai – suaugę asmenys su negalia.

Teikimo trukmė / dažnumas:
1. trumpalaikės socialinės globos paslauga – ne mažiau kaip 12 val. per parą, iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje;
2. laikino atokvėpio paslauga –maksimali nepertraukiama trukmė – 1 mėnuo (išimtiniais atvejais iki 3 mėnesių)* (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nurodymu (2018-11-06 raštas Nr. (14.4-32) SD-5794)).
Globos namuose trumpalaikė socialinė globa organizuojama ir teikiama vadovaujantis LR Socialinių paslaugų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Socialinių paslaugų katalogu, Socialinės globos normų aprašu ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais socialinės globos teikimą.

Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. Jurdaičių socialinės globos namuose  teikiamos trumpalaikės socialinės globos paslaugos asmenims, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių arba vidutinių poreikių lygis.

Nuo 2018 m. lapkričio 15 d. Jurdaičių socialinės globos namuose pradedama teikti laikino atokvėpio paslauga, kurios paskirtis – savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar psichikos negalia, kuriems nustatytas 0 – 40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, kurių artimieji dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, mokymosi ar studijų bei kitų priežasčių) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, teikiama kompleksinė, specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Asmeniui, atsižvelgiant į asmens poreikius, įstaigoje teikiamos šios socialinės globos paslaugos:
1. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
2. apgyvendinimas;
3. kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.);
4. darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės dirbiniai, keramika, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas ir pan.);
5. laisvalaikio ir užimtumo organizavimas;
6. pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba:
7. asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugos ir pan.);
8. maitinimas;
9. sveikatos priežiūros paslaugos (slauga);
10. kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Trumpalaikės socialinės globos paslaugas teikia kvalifikuoti socialiniai darbuotojai, sveikatos priežiūros, užimtumo ir kiti specialistai.

Išsamesnė informacija telefonais +370 613 01846, +370 426 60912 arba el. paštu: [email protected]

* Išimtiniai atvejai: Suaugusio asmens su negalia, kuriam reikalinga nuolatinė priežiūra, šeimos nario, globėjo, rūpintojo užsitęsę ilgiau nei mėnesį: liga, komandiruotė, atostogos, šeimos ar darbo įsipareigojimai ir kt.

Trumpalaikės socialinės globos teikimo aprašas

Trumpalaikės, atokvėpio aprašo priedas Nr. 1

Atnaujinimo data: 2023-12-22