Globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus
2023 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-67

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Jurdaičių socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti socialinę globą suaugusiems asmenims, turintiems negalią, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.
1.2. Globos namai veikia vadovaudamiesi LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintais nuostatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais globos namų veiklą.
1.3. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau tekste Taisyklės) parengtos vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu (aktualia redakcija), Socialinės globos normų aprašu ir jo priedais (aktualia redakcija), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (aktualia redakcija).
1.4. Taisyklės nustato gyventojų priėmimo ir išvykimo, apgyvendinimo globos namuose tvarką, socialinės globos, asmens sveikatos priežiūros, maitinimo paslaugų teikimo reikalavimus ir apimtis, gyvenimo ir elgesio globos namuose normas, apibrėžia gyventojų teises ir pareigas, informacijos apie socialinių paslaugų gyventojus teikimo, gyventojų, gyvenančių globos namuose, lankymo tvarką, numato atsakomybę šių taisyklių pažeidinėjimo atvejais.
1.5. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
1.6. Taisyklių privalo laikytis ir su jomis būti supažindinti visi globos namų gyventojai ar jų teisėti atstovai bei darbuotojai.
1.7. Taisyklės skelbiamos viešai, Jurdaičių socialinės globos namų internetinėje svetainėje, informaciniuose stenduose.

2. GLOBOS NAMŲ DARBO LAIKAS

2.1. Globos namuose paslaugos teikiamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Darbuotojai dirba pagal iš anksto įstaigos vadovo partvirtintus darbo grafikus. Darbo grafikai skelbiami informacinėse lentose.
2.2. Globos namų administracijos, aptarnavimo ir ūkio padalinio darbuotojų, dirbančių ne pagal darbo grafikus, darbo laikas yra:
2.2.1. pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val., pertrauka pailsėti ir pavalgyti 12.00 – 12.45 val.,
2.2.2. penktadieniais nuo 8.00 – 15.45 val., pertrauka pailsėti ir pavalgyti 12.00 – 12.45 val.

3. APGYVENDINIMAS GLOBOS NAMUOSE

3.1. Asmenys globos namuose apgyvendinami pagal Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimą bei vadovaujantis įstaigos vadovo patvirtinta Gyventojų priėmimo į Jurdaičių socialinės globos namus tvarka.
3.2. Asmuo į globos namus gali atsivežti savo asmeninių daiktų: baldų, drabužių ir kt. Jei atvykęs gyventojas turi asmeninių vertingų daiktų, visas atsivežtinis turtas surašomas į Asmeninių daiktų priėmimo sąrašą, kuris įsegamas į asmens bylą. Atsivežti medikamentai ir kt. medicininės priemonės priimami jei yra paskirti gydytojo ir yra laikomi procedūriniuose kabinetuose.
3.3. Atvykusį į globos namus asmenį priima direktoriaus pavaduotojas, vyr. socialinis darbuotojas ir vyr. slaugytojas-slaugos administratorius. Tuo atveju, jei nėra bent vieno iš minėtų darbuotojų, gyventoją priima asmuo, pavaduojantis nesamą darbuotoją.
3.4. Naujai atvykusį gyventoją ar jo teisėtą atstovą vyr. socialinis darbuotojas supažindina su vidaus tvarkos taisyklėmis, paaiškina pinigų saugojimo, išdavimo tvarką, išvykimo tvarką, suteikia išsamią informaciją apie globos namų veiklą, paslaugas, gyventojų teises, atsakomybę, pareigas.
3.5. Susipažinęs su Taisyklėmis ir kitais dokumentais, gyvenimo sąlygomis, paslaugomis ir jų teikimo sąlygomis, ne vėliau, kaip per 3 dienas nuo atvykimo gyventojas ar jo teisėtas atstovas pasirašo dvišalę sutartį, kurioje numatomos gyventojo gyvenimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, sutarties galiojimo laikas, pakeitimai ir nutraukimas ir kita svarbi informacija.
3.6. Asmens apgyvendinimas organizuojamas vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 patvirtintomis Socialinės globos normų aprašo nuostatomis:
3.6.1. Asmenys kambariuose apgyvendinami atsižvelgiant į jų amžių, lytį, sveikatos būklę, poreikius bei pomėgius vienviečiuose, dviviečiuose arba triviečiuose kambariuose, atitinkančiuose sanitarinius, higieninius saugos reikalavimus;
3.6.2. Pirmuosius tris mėnesius asmeniui pildomas kliento adaptacijos planas, kuris leidžia geriau susipažinti su klientu, jo pomėgiais, poreikiais ir kokia priežiūra jam reikalinga;
3.6.3. Esant reikalui, atsižvelgiant į psichinės ir fizinės sveikatos būklę, asmuo gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas su kitu asmeniu, tačiau tik apie tai iš anksto pranešus asmeniui ir gavus jo sutikimą;
3.6.4. Globos namų gyventojams sudaromos sąlygos asmens privatumui išlaikyti – gyvenamasis plotas, atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus, asmens higienos patalpos – tualetai, prausimosi/maudymosi patalpos – yra lengvai ir greitai pasiekiamos, patogios naudotis, garantuojančios privatumą.
3.7. Mokėjimo už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.
3.8. Konkretus mokestis už suteiktas paslaugas nustatomas sutartimi sudaryta tarp gyventojo ir savivaldybės priėmusios sprendimą dėl asmens apgyvendinimo globos namuose.

4. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ DIENOTVARKĖ

4.1. Globos namų gyventojų preliminari dienotvarkė leidžia gyventojams lengviau planuoti savo laisvalaikį ir darbinę veiklą, tačiau gyventojai savo dienotvarkę gali planuotis ir savarankiškai.
4.2. Globos namų gyventojams siūloma dienotvarkė:
6.30 – 7. 45 val. Gyventojų kėlimasis, rytinis tualetas.
7.45 – 8.30 val. Pusryčiai.
8.30 – 10.00 val. Medicininės procedūros, konsultacijos, gydytojo paskyrimų atlikimas. Asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas, buities darbai gyvenamuosiuose kambariuose, išvykimai.
10.00 – 12.00 val. Sveiko gyvenimo būdo įgūdžių ugdymas, diskusijų popietės, susirinkimai, pasitarimai, veiklos ir išvykimų planavimas, užimtumai pagal individualius ir grupinius ugdymo planus, darbinė veikla.
11.00 – 11.10 val. Priešpiečiai (sergantiems diabetu).
12.00 – 13.45 val. Pietūs.
13.30 – 14.00 val. Medikamentinių paskyrimų atlikimas.
14.00 – 17.15 val. Poilsis, laisvalaikis pagal kiekvieno individualius poreikius, pasivaikščiojimai lauke, kultūrinė – sportinė veikla, spaudos apžvalga, individualūs ir grupiniai užsiėmimai skyriuose arba globos namų teritorijoje.
15.30 – 16.00 val. Pavakariai.
17.15 – 17.45 val. Vakarienė.
18.30 – 22.00 val. Gyventojų laisvalaikis, savitvarka, pasiruošimas miegui.
20.0 0 – 20.30 val. Medikamentinių paskyrimų atlikimas, priešnakčiai (sergantiems diabetu).
22.00 – 6.30 val. Ramybės metas, nakties poilsis.
4.3. Priklausomai nuo metų sezono arba individualių gyventojų pageidavimų dienotvarkė gali būti koreguojama.

5. MEDICININIŲ PASLAUGŲ, GYDYMO, SLAUGOS TEIKIMO TVARKA

5.1. Socialinės globos namai teikia sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas gyventojams, organizuoja gydytojų konsultacijas, esant būtinumui gyventojai hospitalizuojami ar siunčiami į kitas sveikatos priežiūros įstaigas įvairioms gydytojų specialistų konsultacijoms.
5.2. Esant poreikiui gyventojai yra aprūpinami reikiamais medikamentais, proteziniais, ortopediniais gaminiais, techninėmis pagalbos priemonėmis (klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais).
5.3. Gyventojų sveikatos būklė yra stebima kasdien. Esant būtinumui, gyventojams yra nedelsiant teikiama medicininė pagalba globos namuose arba kitose sveikatos priežiūros įstaigose.
5.4. Pirmąją medicinos pagalbą įstaigoje teikia bendrosios praktikos slaugytojai ir tuo metu šalia gyventojo esantys socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai, socialinių darbuotojų padėjėjai ar bendrosios praktikos slaugytojų padėjėjai, išklausę pirmosios medicininės pagalbos teikimo kursą.
5.5. Skubiąją medicininę pagalbą teikia gydytojas kartu su bendrosios praktikos slaugytojais, ne gydytojo darbo metu šią pagalbą teikia bendrosios praktikos slaugytojai savo kompetencijos ribose.
5.6. Esant būtinybei kviečiama greitoji medicinos pagalba.
5.7. Jei globos namuose nėra galimybių suteikti gyventojui būtinas sveikatos priežiūros paslaugas, asmuo turi būti nukreiptas į kitas sveikatos priežiūros ar gydymo įstaigas, išrašant jam siuntimą ar rekomendaciją ir išsamiai paaiškinant jam apie sprendimo pagrįstumą ir būtinumą.
5.8. Gydytojai ir bendrosios praktikos slaugytojai pildo ambulatorinę asmens sveikatos istoriją ir kitą medicininę dokumentaciją, atlieka reikiamas žymas dokumentuose bei teikia reikiamą informacija apie gyventoją valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.

6. MAITINIMO PASLAUGOS GLOBOS NAMUOSE

6.1. Globos namuose organizuojamas fiziologinius poreikius ir sveikatos būklę atitinkantis maitinimas. Atsižvelgiant į gyventojų amžių, sveikatos būklę ir slaugytojų rekomendacijas, organizuojamas dietinis maitinimas.
6.2. Gyventojai maitinami keturis kartus per dieną.
6.3. Visi gyventojai turi galimybę susipažinti su valgiaraščiais.
6.4. Turintys sunkią judėjimo negalią (arba turintys laikinų sveikatos sutrikimų) ir gulintys gyventojai maitinami savo gyvenamuosiuose kambariuose.
6.5. Esant būtinumui, asmeniui užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant.
6.6. Gyvenamuosiuose korpusuose esančiose virtuvėlėse gyventojai gali patys ar padedant darbuotojams, užsiimti maisto ruošimu pagal individualius savo poreikius.
6.7. Gyventojams sudarytos sąlygos bet kuriuo metu išgerti kavos ar arbatos.
6.8. Gyventojas gali valgykloje nesuvalgytą maistą uždaruose induose parsinešti į savo gyvenamąjį kambarį.
6.9. Kiekvienas gyventojas turi galimybę raštu ar žodžiu išreikšti savo pageidavimus, pasiūlymus, rekomendacijas dėl valgiaraščio koregavimo.

7. GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS GLOBOS NAMUOSE

7.1. Užimtumo veiklą gyventojai pasirenka pagal pomėgius ir galimybes, atsižvelgiant į socialinių darbuotojų ir slaugytojų rekomendacijas bei globos namuose siūlomas veiklas.
7.2. Gyventojai kiekvieną darbo dieną gali laisvai naudotis biblioteka, sporto sale ir lauko sporto aikštelėmis, virtuvėlėmis, užimtumo bei poilsio kambariais, koplytėle.
7.3. Gyventojai gali savarankiškai auginti daržoves, gėlių ar kitus augalus.

8. GYVENIMO IR ELGESIO NORMOS

8.1. Gyventojas gali viešai reikšti savo nuomonę, dalyvauti visuomeninėje veikloje, savipagalbos ar kitose grupinėse veiklose globos namuose ar už jos ribų, išskyrus tuos atvejus, kai tai kelią grėsmę jo ar aplinkinių psichologinei ir/ar fizinei sveikatai ir saugumui.
8.2. Gyventojas už savo asmenines lėšas gali nusipirkti mėgstamų maisto produktų, užsiimti papildomo maisto ruošimu, išsivirti arbatos, kavos gyvenamosiose patalpose įrengtose virtuvėlėse.
8.3. Gyventojai gali naudotis įvairios paskirties patalpomis: užimtumo kambariais, koplytėle, virtuvėlėmis, skirtomis individualiam naudojimui, higienos patalpomis, biblioteka, sporto sale, koncertų sale, kino sale ir t.t.
8.4. Kiekvienas darbuotojas, prieš įeidamas į gyventojo kambarį, privalo pasibelsti į duris.
8.5. Dėl saugumo, pablogėjus gyventojo sveikatos būklei, darbuotojai turi teisę bet kuriuo paros metu įeiti į gyventojo kambarį.
8.6. Naujai atvykusiam gyventojui paliekami tik švarūs ir kokybiški jo turimi rūbai. Netinkami dėvėjimui rūbai atiduodami giminėms, o pastariesiems neatsiėmus, komisijos nutarimu likviduojami.
8.7. Esant reikalui, gyventojui išduodami pagal sezoną reikalingi rūbai, avalynė ir patalynė, asmens higienos reikmenys.
8.8. Gyventojas laikosi asmens higienos, dėvi tvarkingus, švarius, oro sąlygas atitinkančius rūbus ir avalynę.
8.9. Gyventojas palaiko švarą ir tvarką savo gyvenamajame kambaryje ir bendro naudojimo patalpose.
8.10. Gyventojas saugo ir tausoja globos namų turtą. Padarytą tyčinę žalą atlygina įstatymu nustatyta tvarka.
8.11. Gerbia kitus gyventojus, nesisavina ir nenaudoja svetimų daiktų.
8.12. Gendantys maisto produktai yra laikomi šaldytuvuose. Neturint šaldytuvo gyvenamajame kambaryje, tokie maisto produktai laikomi bendro naudojimo šaldytuvuose, esančiuose socialinio darbuotojo kabinete. Esant reikalui, socialiniai darbuotojai padeda gyventojams peržiūrėti gendančių maisto produktų galiojimo terminus ir laiku juos pašalinti.
8.13. Rūkyti galima tik tam skirtose vietose.
8.14. Gyventojų judėjimas:
8.14.1. Įstaigos teritorijoje darbo dienomis galima judėti laisvai (eiti pasivaikščioti, į parduotuvę ir kt.), naudojantis bet kuriuo išėjimu iš globos namų patalpų/teritorijos. Išeidamas už įstaigos ribų į Jurdaičių kaimo teritoriją, gyventojas apie savo išėjimą informuoja skyriaus socialinį darbuotoją;
8.14.2. Vakarais (pavasario – vasaros laiku gegužės – rugsėjo mėn. po 22 val., rudens – žiemos laiku spalio – balandžio mėn. po 20 val.), savaitgaliais ir švenčių dienomis pagrindiniai išėjimai dėl gyventojų saugumo yra užrakinami. Visų korpusų gyventojų judėjimas organizuojamas pro šalia dvaro skyriaus esančius vartelius, kuriuos esant poreikiui atrakina/užrakina dvaro arba IV skyriaus individualios priežiūros darbuotojas.
8.15. Gyventojas, nuolat nesutariantis su kambario kaimynu, triukšmaujantis, žeminantis aplinkinių orumą, keliantis konfliktines situacijas, gyventojų tarybos ir administracijos sprendimu gali būti perkeliamas į kitą kambarį arba, esant galimybei, apgyvendinamas vienas.

9. JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ TEISĖS

9.1. Gauti teikiamas būsto, maitinimo, buities, asmens higienos, socialines, medicinines ir bendradarbiavimo paslaugas.
9.2. Gauti konsultacijas ir kitas paslaugas teisiniais, turtiniais, finansiniais, draudimo, testamento sudarymo ir kitais klausimais.
9.3. Išsakyti savo nuomonę, pageidavimus ar pastabas dėl paslaugų kokybės teikimo.
9.4. Raštu pateikti skundą ar prašymą globos namų administracijai ar kitoms institucijoms bei jam priimtina forma susipažinti su gautomis išvadomis bei sprendimais.
9.5. Dalyvauti globos namų veiklos organizavimo sprendimų priėmime.
9.6. Turi teisę į apsaugą nuo smurto, išnaudojimo, diskriminacijos, prievartos, įžeidinėjimų dėl savo rasės, religijos, negalios, socialinės padėties, pilietybės, sveikatos būklės, asmeninių savybių ir kita.
9.7. Turi teisę į pagalbą bendradarbiaujant su reikalingomis institucijomis, sprendžiant asmens paslaugų organizavimo ir kasdieninio gyvenimo problemas.
9.8. Naudotis globos namų kultūros ir sporto salėmis, biblioteka-skaitykla, koplyčia, virtuvėmis, skirtomis individualiam maisto gaminimui, higienos patalpomis, rūkomaisiais;
9.9. Bendrauti tiesiogiai, laiškais, telefonu, internetu, socialinių tinklų pagalba su šeimos nariais, artimaisiais, pažįstamais, draugais ir bendruomenės nariais.
9.10. Priimti lankytojus savo gyvenamajame kambaryje arba svečių kambaryje (gyventojų lankymas organizuojamas vadovaujantis Jurdaičių socialinės globos namų gyventojų lankymo organizavimo tvarka).
9.11. Pagal poreikius ir galimybes disponuoti savo asmeninėmis lėšomis.
9.12. Tenkinti sielovados poreikius.
9.13. Pareikšti pageidavimus dėl gyvenamojo kambario kaimynų pasirinkimo:
9.13.1. gyventi kambaryje su kitais gyventojais, su kuriais derinasi asmeniniai interesai, charakteriai, poreikiai;
9.13.2. gyventi su asmenimis, su kuriais susiję giminystės, santuokiniais ryšiais.
9.14. Gyvenamajame kambaryje užsiimti veikla, atitinkančia asmens poreikius, tačiau nekeliant pavojaus ir nepatogumų gyventojui ar kartu gyvenančiam asmeniui.
9.15. Turi teisę į privatumą gyvenamajame kambaryje:
9.15.1. turėti pagrindinius baldus: lovą, spintelę, kėdę, spintą ir stalą – keliems asmenims;
9.15.2. savo kambaryje turėti asmeninius baldus, kitus asmeninius daiktus;
9.15.3. užsirakinti savo gyvenamąjį kambarį, spintas ar spinteles, jeigu, įvertinus jo savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui.
9.16. Gyventojai įstaigos teritorijoje arba susiderinus su skyriaus socialiniu darbuotoju už jos ribų gali judėti laisvai. Gyventojų laisvas judėjimas gali būti ribojamas atsiradus užkrečiamų ligų išplitimo tikimybei, epidemijos ir/ar karantino laikotarpiu, paskelbus ekstremalią situaciją šalies mastu ir pan.

10. JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ PAREIGOS

10.1. Naudoti gydytojų paskirtus medikamentus. Medikamentai gyventojams paduodami skyrių procedūriniuose kabinetuose.
10.2. Laikytis rankų ir asmeninės higienos reikalavimų: kasdien plauti kojas, valytis dantis, maudytis, laiku pasikeisti rūbus ir patalynę (ne rečiau kaip kartą per 7 dienas).
10.3. Vadovaujantis dienotvarke laiku atvykti į valgyklą pusryčiauti, pietauti, pavakarių ir vakarieniauti. Prieš valgant nusiplauti rankas. Maistas į kambarius nešamas tik sergantiems gyventojams arba tiems, kurie dėl savo fizinės ar psichinės sveikatos negali valgyti valgykloje.
10.4. Dalyvauti (pagal sveikatos būklę) saviruošos darbuose: pasikloti lovas, tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamąjį kambarį bei bendrąsias globos namų patalpas, palaikyti jų švarą ir tvarką.
10.5. Dalyvauti globos namų teritorijos bei kapinių tvarkymo darbuose.
10.6. Nedelsiant pranešti sveikatos priežiūros ar socialinio darbo padalinių darbuotojams apie savo ar kaimyno sveikatos pablogėjimą.
10.7. Kilus gaisrui, susižeidus ar kilus konfliktui nedelsiant informuoti globos namų darbuotojus.
10.8. Esant būtinybei įsileisti į savo kambarį tuo metu pareigas vykdančius gydytojus, bendrosios praktikos slaugytojus ir jų padėjėjus, socialinius darbuotojus ir jų padėjėjus ar kitus darbuotojus.
10.9. Esant reikalui leisti darbuotojams patikrinti asmeninius daiktus ir jų laikymo vietą.
10.10. Saugoti ir tausoti globos namų turtą, taupiai vartoti elektros energijos, vandens išteklius.
10.11. Nekelti triukšmo nuo 22:00 iki 6:00 val., muzikine aparatūra, televizoriumi naudotis taip, kad netrikdytų aplinkiniuose kambariuose gyvenančių asmenų ar kambario kaimynų poilsio.
10.12. Į globos namus grįžti vasaros laiku iki 22 val., o rudens – žiemos laiku iki 20 val., nes po šių valandų yra užrakinamos visų korpusų pagrindinių įėjimų durys, kurios atrakinamos 6 val. ryto.
10.13. Laikytis vidaus tvarkos taisyklių, gerbti kitų globos namų gyventojų ir darbuotojų nuomonę ir teises.

11. JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJAMS GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA

11.1. Piktnaudžiauti alkoholiu, vartoti ne pagal gydytojo paskyrimą psichotropinius ar narkotinius preparatus.
11.2. Socialinės globos namų teritorijoje žaisti azartinius žaidimus.
11.3. Savavališkai, apie tai neinformavus darbuotojų, išvykti iš globos namų.
11.4. Laužyti ar kitaip gadinti globos namų turtą.
11.5. Įžeidinėti, išnaudoti ar kitaip žeminti globos namų gyventojus ir darbuotojus.
11.6. Rūkyti gyvenamuosiuose kambariuose, koridoriuose ir kitose bendrosiose globos namų patalpose (išskyrus rūkymui skirtas patalpas).
11.7. Naudoti kavos ar arbatos virimui savadarbius elektrinius prietaisus bei stiklinius indus.
11.8. Be darbuotojų priežiūros maudytis atviruose vandens telkiniuose.
11.9. Filmuoti, fotografuoti asmenį, daryti garso ar vaizdo įrašus bei šią medžiagą platinti viešai be gyventojo ar darbuotojo sutikimo.
11.10. Trikdyti kitų socialinės globos namų gyventojų ramybę.

12. JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ ATSAKOMYBĖ

12.1. Nustatytų vidaus tvarkos taisyklių sistemingas nesilaikymas, gyvenamosios aplinkos niokojimas, kitų globos namų gyventojų bei aptarnaujančio personalo įžeidinėjimai, grasinimai, grubus elgesys, reketas, muštynės, seksualinė prievarta ir išnaudojimas, darbuotojų teisėtų reikalavimų ignoravimas ir nevykdymas yra vertinami kaip grubūs vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai.
12.2. Prireikus gali būti kviečiama policija ir pasitelkiamos kitos valstybinės institucijos.
12.3. Veiksnus gyventojas padaręs materialinę žalą fiziniam ar juridiniam asmeniui, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
12.4. Gyventojas žino, kad už dažnus grubius, kitų asmenų interesus bei orumą pažeidžiančius veiksmus, prieštaraujančius vidaus tvarkos taisyklėms, teisėtvarkos pažeidimus ar sutarties pažeidimus, gali būti pašalintas iš globos namų. Asmuo yra supažindinamas su šia informacija prieš pasirašydamas sutartį su globos namais.
12.5. Alkoholinių gėrimų vartojimas globos namuose bei vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai būnant apsvaigus nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų, vertinami kaip ypač grubūs pažeidimai. Neblaivumo faktą (surašant aktą) savo parašais patvirtina mažiausiai trys asmenys (darbuotojai ir gyventojai). Neblaivumo nustatymo kriterijai – alkoholio kvapas, nekoordinuoti judesiai, nerišli kalba ir panašiai.
12.6. Gyventojas, įvykdęs administracinės teisės pažeidimą (administracinį nusižengimą), už kurį teisės aktų nustatyta tvarka gyventojui yra paskirta administracinė bauda, asmeniui adresuotame vykdomajame rašte nurodytą baudą apmoka iš asmeninių lėšų/pajamų.
12.7. Kiekvienas vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas yra fiksuojamas raštu. Po nuolatinių vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymo bei piktnaudžiavimo padėtimi užfiksavimo, gyventojo elgesys svarstomas globos namų tarybos posėdyje dalyvaujant pačiam asmeniui. Gyventojui atsisakius dalyvauti jo elgesio svarstyme, faktas įforminamas raštu. Medžiaga saugoma asmens socialinėje byloje.
12.8. Gyventojo pašalinimo iš globos namų procedūra vykdoma vadovaujantis Socialinės globos normų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. A1-566 redakcija) 4 priedo Senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normų, taikomų socialinės globos namams, 14 punktu.
12.9. Pagrindas inicijuoti gyventojo pašalinimą iš globos namų – ne mažiau kaip 5 per metus raštu įforminti ir globos namuose užregistruoti grubūs šių Taisyklių pažeidimai, teisėsaugos įstaigose registruoti gyventojo nusižengimai, sutartinių įsipareigojimų nesilaikymas. Su užfiksuotais pažeidimais gyventojas supažindinamas pasirašytinai. Gyventojas gali būti pašalintas iš globos namų už vidaus tvarkos taisyklių ar teisėtvarkos pažeidimus tik nuodugniai išnagrinėjus įvykdytų pažeidimų priežastis ir neradus kitų efektyvių būdų paveikti gyventojo neigiamą elgesį. Šiai procedūrai atlikti steigėjas sudaro komisiją, į kurią turi būti įtraukti globos įstaigos steigėjo, globos įstaigos, savivaldybės, nustačiusios asmens poreikį socialinėms paslaugoms, administracijos bei globos įstaigos gyventojų tarybos atstovai.
12.10. Gyventojui užtikrinta, kad svarstant jo pašalinimo iš globos namų klausimą, bus pakviestas dalyvauti pats asmuo ir kiti suinteresuoti asmenys. Žymos apie tai yra užfiksuotos asmens byloje pridedamuose dokumentuose.
12.11. Asmeniui užtikrinta, kad iki jį pašalinant iš globos namų, bus sprendžiamas jo socialinės globos tęstinumo ir saugumo klausimas. Žymos apie tai užfiksuojamos asmens byloje pridedamuose dokumentuose.
12.12. Gyventojui atsisakius dalyvauti svarstyme, šis faktas įforminamas globos namų darbuotojų tarnybiniu pranešimu, dalyvaujant ne mažiau kaip dviem liudytojams.

13. GYVENTOJO PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMO TVARKA

13.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodekso 6.263. straipsniu ir globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis, veiksnus globos namų gyventojas, padaręs materialinę žalą juridiniam ar fiziniam asmeniui, iš savo asmeninių lėšų privalo ją atlyginti.
13.2. Globos namai įsipareigoja įgyvendinti teisingumo, sąžiningumo ir atsakomybės principus už neteisėtus, sąmoningus gyventojo veiksmus.

14. GLOBOS NAMŲ GYVENTOJO MATERIALINIŲ VERTYBIŲ, ASMENINIŲ DOKUMENTŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMAS BEI SAUGOJIMAS

14.1. Veiksniam gyventojui pageidaujant, materialinės vertybės bei pinigai saugomi globos namų socialinių darbuotojų kabinetuose esančiuose seifuose.
14.2. Prieš perduodant saugoti, sudaromos materialinių vertybių sąrašas dviem egzemplioriais. Kiekvieną egzempliorių pasirašo darbuotojas ir pats gyventojas arba jo atstovas. Gyventojui arba jo atstovui pateikiamas vienas sąrašo egzempliorius, o kitas kartu su saugojimui atiduodamais daiktais dedamas į specialų voką, kuris užklijuojamas bei antspauduojamas ir įdedamas į socialinių darbuotojų kabinetuose esančius seifus.
14.3. Gyventojui pareikalavus ar jam visam laikui išvykstant iš globos namų, materialinės vertybės ir pinigai grąžinami savininkui. Pastarasis darbuotojų akivaizdoje atplėšia voką, patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo sąraše, jog vertybes gavo. Gyventojo pasirašytas sąrašas įklijuojamas į Gyventojo asmens bylą ir joje saugomas.
14.4. Už materialines vertybes bei pinigus, saugomus ne seife, globos namai neatsako.
14.5. Neveiksnių ir nesavarankiškų gyventojų arba veiksnių gyventojų, kurie pageidauja savo materialines vertybes ir pinigus saugoti pas socialini darbuotoją, piniginės lėšos saugomos ir apskaitomos vadovaujantis „Gyventojų asmeninių dokumentų, asmeninio turto (pinigų) tvarkymo bei materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarka“.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems įstaigos gyventojams, jų artimiesiems ir darbuotojams.
15.2. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Jurdaičių socialinės globos namų darbo organizavimui ar atitinkamiems teisės aktams.
15.3. Šių Taisyklių privalo laikytis visi globos namų gyventojai.
15.4. Taisyklės yra aptartos ir suderintos su globos namų gyventojų taryba.

Atnaujinimo data: 2023-12-22