COVID-19

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS

DĖL JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ŠALYJE METU

2022 m. vasario 2 d.   Nr. V-07
Jurdaičiai

Atsižvelgiant į tai, kad šalyje sparčiai plinta SARS-CoV-2 viruso Omikron atmainai ir siekiant užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevenciją:
1. Nurodau, kad Jurdaičių socialinės globos namų gyventojų lankymas laikinai draudžiamas, išskyrus terminalinės būklės gyventojų lankymą ir (ar) asmenų lankymąsi, kai tai susiję su jų darbo pareigų atlikimu. Visais atvejais gyventojų lankymas, kitų asmenų lankymasis, kai tai yra susiję su jų pareigų atlikimu, globos namuose organizuojamas laikantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendime Nr. V-2508 „Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ ir Socialinės globos normų aprašo V skyriuje nurodytų sąlygų.
2. Įpareigoju:
2.1. Vyr. socialinę darbuotoją Rolandą Vilimienę ir vyr. slaugytoją – slaugos administratorę Rimą Garkalnienę su šiuo įsakymu supažindinti socialinius darbuotojus ir bendrosios praktikos slaugytojus;
2.2. Socialinius darbuotojus apie lankymo ribojimo priežastis informuoti gyventojus ir jų artimuosius ir užtikrinti gyventojų ryšių palaikymą su artimaisiais alternatyviomis komunikacijos priemonėmis.
3. Pripažįstu netekusiu galios Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus 2021 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. V-59 „Dėl Jurdaičių socialinės globos namų gyventojų laikinų lankymo tvarkos pakeitimų”.

Direktorė                                                                                                                  Adelė Pociuvienė

 

 

PATVIRTINTA
Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus
2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-41

 

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
BŪTINŲ SĄLYGŲ LANKANT ASMENIS GLOBOS NAMUOSE
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jurdaičių socialinės globos namų Būtinų sąlygų lankant asmenis globos namuose Tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gyventojų lankymo organizavimą Jurdaičių socialinės globos namuose ir tame tarpe Grupinio gyvenimo namuose (toliau – Globos namai).
2. Aprašas parengtas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V-2508 ,,Dėl socialinių paslaugų įstaigų veiklos organizavimo būtinų sąlygų“ (suvestinė redakcija nuo 2021-07-01).

II. GYVENTOJŲ LANKYMO ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ
3. Siekiant valdyti gyventojus lankančių asmenų srautus, lankytojai iš anksto, t. y. ne vėliau nei prieš 2 dienas privalo telefonu informuoti skyriaus, kuriame gyvena jo artimasis socialinį darbuotoją apie atvykimo dieną ir laiką.
4. Lankymas globos namuose leidžiamas nuo 10 val. iki 18 val.
5. Rekomenduojama artimuosius lankyti ne dažniau kaip kartą per savaitę, išskyrus individualius atvejus, susiderinus su gyventoją aptarnaujančiu socialiniu darbuotoju.
6. Lankytojai, atvykę lankyti artimojo, į Globos namų patalpas įeina tik pro pagrindinį įėjimą, be pasitinkančio darbuotojo neužeina, laukia prie durų, kol juos pasitinkantis darbuotojas pamatuos jų kūno temperatūrą ir informuos apie pagrindinius reikalavimus nurodytus tvarkos apraše.
7. Prieš įeidami į Globos įstaigą, lankytojai turi dezinfekuoti rankas.
8. Lankymo metu lankytojai privalo:
8.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp kitų, t. y. nelankomų asmenų;
8.2. vyresni nei 6 metų dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;
8.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto;
8.4. lankymo trukmė globos namų patalpose negali būti ne ilgesnė nei 15 min., ypač lankant gulinčius, slaugomus gyventojus jų gyvenamajame kambaryje;
8.5. lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).
9. Vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas asmuo.
10. Gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimas vyksta Globos namų svečių kambaryje, kavinukėje ar pirmame aukšte esančioje valgyklėlėje. Lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų.
11. Pasibaigus Gyventojo ir jį aplankyti atvykusio asmens susitikimui, patalpos išvėdinamos ir išvalomos.
12. Esant galimybėms, lankymas rekomenduojamas lauke (esant tinkamoms oro sąlygoms):
12.1. rekomenduojama lankymo trukmė iki 1 val.;
12.2. lankymas turi būti organizuojamas taip, kad būtų užtikrinamas kuo mažesnis gyventojo fizinis kontaktas su lankančiais asmenimis;
12.3. lankymo metu tam numatytoje vietoje neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų.
13. Atvykęs lankytojas registruojamas Globos namų lankytojų registracijos žurnale.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Globos namų darbuotojai turi teisę neįleisti į globos namus asmenų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), taip pat neblaivių ar apsvaigusių lankytojų.
15. Būtinų sąlygų lankant asmenis globos namuose tvarkos aprašas keičiamas pasikeitus teisės aktų reikalavimams.

NAUJŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO IR APGYVENDINIMO JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE EKSTREMALIOS SITUACIJOS ŠALYJE LAIKOTARPIU TVARKA

Atnaujinimo data: 2023-12-22