Darbo tvarkos taisyklės

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 2020 m. kovo 18 d. Nr. V- 24
Jurdaičiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Darbo kodekso, Jurdaičių socialinės globos namų nuostatų 14.7.2 punkto nuostatomis ir siekdama tobulinti Jurdaičių socialinės globos namų darbo tvarką:
1. T v i r t i n u  Jurdaičių socialinės globos namų darbo tvarkos taisykles (nauja redakcija pridedama).
2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. V-51 „Dėl Jurdaičių socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“.
3. Įsakymo vykdymo kontrolę  p a l i e k u  sau.

Direktorė
Adelė Pociuvienė

Jurdaičių socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklės

Darbo apmokėjimo sistema

Darbo tvarkos taisyklių 2 priedas INCIDENTŲ DARBE REGISTRAVIMO IR TYRIMO TVARKOS APRAŠAS

Darbo apmokėjimo tvarka. Koeficientai 2023-01-01

Atnaujinimo data: 2023-12-06