Socialinės paslaugos

Informavimas
Įstaigos specialistai asmeniui ir jo artimiesiems teikia informaciją apie socialinės globos paslaugas socialinės globos namuose, savivaldybėse teikiamą socialinę pagalbą, paramą, nemokamą teisinę pagalbą ir kitais asmeniui aktualiais klausimais. Sudaromos sąlygos gauti reikiamą informaciją. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas.

Konsultavimas
Paslauga, kurios metu kartu su asmeniu (ir artimaisiais) analizuojama probleminė asmens slaugos ir/ar socialinė situacija bei ieškoma veiksmingų problemos sprendimų būdų pagal kompetenciją. Sudaromos sąlygos konsultuotis su įvairiais socialinės globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją.

Tarpininkavimas ir atstovavimas
Pagalba gyventojui suteikiama sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų, specialistų, asmenų).
Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus), kai teismo sprendimu socialinės globos namai ar konkretus socialinės globos namų darbuotojas yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius. Tarpininkaujama asmeniui kitose institucijose.

Socialinis darbas, bendravimas
Socialinis darbas organizuojamas pagal individualius gyventojo socialinės globos planus, kuriuos, kartu su klientu ir  kitais tiesiogiai su asmeniu dirbančiais darbuotojais, rengia socialinis darbuotojas.
Organizuojant socialinio darbo paslaugas įstaigoje svarbiausiu aspektu išlieka bendravimas ir individualus socialinis darbas su gyventojais.
Bendravimo poreikis  senyvo amžiaus žmonėms tenkinamas individualių pasikalbėjimų metu, organizuojant prisiminimų popietes, senų fotografijų peržiūras ir t.t. Jaunesnio amžiaus tarpsnio globos namų gyventojų bendravimo galimybių laukas platesnis. Šį poreikį jie tenkina individualių susitikimų metu su darbuotojais, taip pat dalyvaudami išvykose bei bendruomeniniuose renginiuose.
Globos namų gyventojų socialinių ryšių su artimaisiais palaikymas yra ne tik jų saugumo bazė, bet ir asmenybės vystymosi, augimo ir savęs kaip individo realizavimo pagrindas. Socialinių ryšių išsaugojimas užtikrina aukštesnę savigarbą, teigiamą emocinę bei psichinę savijautą, o tai savo ruožtu turi įtakos žmogaus motyvacijai ir pasiekimams, socialiniams ryšiams, sveikatai ir sėkmingai adaptacijai įstaigoje.

Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas
Įstaigos socialiniai darbuotojai veikia klientų kasdieninėje buitinėje aplinkoje, todėl socialinio darbo metodai yra nenutolę nuo kasdienybės, aiškūs ir suvokiami klientams.
Per įstaigos veikloje vykdomas užimtumo programas gyventojams ugdomi ir palaikomi kasdieninio gyvenimo įgūdžiai – maisto gaminimo, skalbimo automatinėmis skalbimo mašinomis, siuvimo, asmeninio biudžeto planavimo ir tikslingo panaudojimo, asmens higienos, savitvarkos gyvenamojoje patalpoje įgūdžiai.

Darbinių įgūdžių ugdymas
Globos įstaigos gyventojų darbinė veikla organizuojama atsižvelgiant į individualius žmogaus pageidavimus bei jų darbinę patirtį. Suteikiama galimybė pasirinkti šias darbinių įgūdžių ugdymo veiklas:
• aplinkos tvarkymas;
• socialinės globos namų gyventojų kapinaičių tvarkymas ir priežiūra;
• sodo ir daržo priežiūra;
• pagalbiniai darbai staliaus dirbtuvėse.

Laisvalaikio organizavimas
Globos įstaigos gyventojai laisvalaikio praleidimo formas pasirenka individualiai, pagal savo poreikius ir pomėgius. Savo laisvą laiką gyventojai leidžia sporto salėje, bibliotekoje, koplytėlėje, žiūrėdami kino filmus salėje, kurioje sumontuota speciali audio ir video aparatūra, bendrauja su kaimo gyventojais. Asmenys, gyvenantys įstaigoje, savarankiškai priima sprendimus dėl laisvalaikio praleidimo formų ir būdų.
Įstaigoje siūlomos laisvalaikio organizavimo paslaugos:
• Valstybinių, religinių, socialinės globos namų tradicinių švenčių šventimas;
•  Išvykos (poilsinės ir pažintinės). Išvykos organizuojamos į gyventojų pageidaujamus renginius ar vietoves;
•  Kultūriniai renginiai socialinės globos namuose ir už jų ribų (koncertai, parodos, kino teatrai);
• Muzikinės saviraiškos ugdymas (folklorinis bei estradinis ansambliai, protinę negalią turinčių asmenų mušamųjų instrumentų grupė ir pramoginių bei tautinių šokių kolektyvai);
• Meninės saviraiškos ir kūrybos ugdymas (drama, lėlių teatras, tekstilės, dailės dirbiniai, keramika, medžio drožyba).
Sporto ir sveikatos stiprinimo paslaugos: sportiniai užsiėmimai sporto salėje ir lauke; mankštos treniruoklių salėje, dviračių sportas; sportinės varžybos socialinės globos namuose ir už jų ribų; socialinės globos namų gyventojų dalyvavimas SO klubo veikloje krepšinis, stalo tenisas, šaškės, tinklinis, jėgos trikovė, bočia.

Pagalba maitinantis, prausiantis ir kt.
Esant būtinybei gyventojams užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant, prausiantis ir pan. Pagalba, teikiama gyventojams, turintiems fizinę ar proto negalią, kurie patys nesugeba tenkinti savo fiziologinių bei higienos poreikių.

Atnaujinimo data: 2024-01-08