Gyventojų lankymo tvarka

PATVIRTINTA
Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus
2023 m. spalio 30 d. įsakymu  Nr. V-67

 

 

JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ  LANKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Jurdaičių socialinės globos namų (toliau – Globos namai) gyventojų lankymo organizavimo tvarka reglamentuoja Globos namų gyventojų, kuriems teikiama ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, lankymo sąlygas, kad būtų galima užtikrinti gyventojų socialinius ryšius su jų draugais, artimaisiais ir šeimos nariais.

1.2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 patvirtintomis Socialinės globos normų aprašo nuostatomis ir kitais teisės aktais.

 

 2. GYVENTOJŲ LANKYMO GLOBOS NAMUOSE ORGANIZAVIMAS

2.1. Socialinės globos namų gyventojus galima lankyti kasdien nuo 9 val. iki 12 val. ir nuo 14 val. iki 17 val. Rekomenduojama lankymo trukmė patalpose ~1 val. (lauke neribojama), o numatoma lankymo data suderinama su asmens socialiniu darbuotoju ar BP slaugytoju.

2.2. Gyventojus lankyti ir su jais bendrauti gali tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz.: nekarščiuoja, nesloguoja, nekosti ir pan.) ir (ar) kitų užkrečiamųjų ligų požymių.

2.3. Lankantiems asmenims atvykus į Globos namus ir išvykstant rekomenduojama dezinfekuoti rankas.

2.4. Lankytojai į globos namų įeina per pagrindinį įėjimą.

2.5. Atvykus lankytojai užsiregistruoja pas budintį bendrosios praktikos slaugytoją. Jo neradus skambinti telefonu, nurodytu ant pagrindinio įėjimo durų.

2.6. Savaitgaliais ir švenčių dienomis dėl gyventojų saugumo durys yra užrakinamos. Atvykus skambinti durų skambučiu arba telefonu, nurodytu ant durų, ir palaukti kol darbuotojas pasitiks ir įleis.

2.7. Lankytojams sudaroma galimybė su gyventoju bendrauti svečių kambaryje. Gulinčių ar sunkiai judančių gyventojų lankymas organizuojamas jų gyvenamajame kambaryje.

2.8. Lankytojams draudžiama:

2.8.1. įnešti gyventojams alkoholinius gėrimus (lankytojai apsvaigę nuo alkoholio į globos namų patalpas neįleidžiami), medikamentus, šaltuosius bei šaunamuosius ginklus, degias, nuodingas, toksines sprogstamąsias medžiagas;

2.8.2. triukšmauti, rūkyti ir vartoti alkoholį lankymo patalpose;

2.8.3. gadinti, laužyti ar pasisavinti globos namų turtą;

2.8. 4.išsivežti gyventojus iš globos namų be administracijos ir aptarnaujančio personalo žinios;

2.8.5. savavališkai vaikščioti globos namų patalpose ir jų teritorijoje.

2.9. Administracija pasilieka teisę kreiptis į teisėsaugos pareigūnus dėl neblaivių lankytojų grubaus ar įžeidžiančio elgesio globos namų gyventojų bei darbuotojų atžvilgiu.

2.10. Lankytojai su pageidavimais, pasiūlymais ar nusiskundimais gali kreiptis į globos namų administraciją.

2.11. Globos namų gyventojų lankytojams nakvynės paslauga neteikiama. Išimtinais atvejais, kai lankytojui nėra galimybės grįžti į namus, suderinus su globos namų administracija, lankytojui sudaroma galimybė pernakvoti svečių kambaryje.

2.12. Siekiant užtikrinti gyventojų ir darbuotojų sveikatos saugumą, Globos namų gyventojų lankymas gali būti ribojamas (atsiradus užkrečiamų ligų atsiradimo ir išplitimo tikimybei, epidemijos ir/ar karantino laikotarpiu, paskelbus ekstremalią situaciją šalies mastu ir pan.), laikantis šių gyventojų lankymo reikalavimų:

2.12.1. lankymo metu lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.), išskyrus atvejus, kai jie yra lauke;

2.12.2. prieš įeidamas į Globos namus, lankytojas turi dezinfekuoti rankas, nuo visų Globos namuose esančių asmenų laikytis ne mažesnio nei 1 metro atstumo;

2.12.3. jei gyventojo ir lankytojo susitikimas vyksta Globos namų patalpose, jose neturi būti pašalinių asmenų. Vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas lankytojas;

2.12.4. pasibaigus gyventojo ir lankytojo susitikimui, patalpos, kuriose jis vyko, turi būti išvėdintos ir išvalytos.

2.13. Globos namuose atsiradus COVID-19 susirgimo atvejų, draudžiama lankyti to skyriaus gyventojus, kuriame yra sergančių. Lietuvos Respublikoje arba savivaldybės teritorijoje paskelbus karantino režimą, griežtai draudžiama lankyti visus globos namų gyventojus. Lankyti leidžiama tik terminalinės būklės gyventojus ir (ar) asmenims, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su jų darbo pareigų atlikimu, tokiu atveju lankymą organizuojant laikantis šių reikalavimų:

2.13.1. tuo pačiu metu galima lankyti tik vieną to paties kambario gyventoją;

2.13.2. lankytojai lankymo metu privalo:

2.13.2.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų;

2.13.2.2. vyresni nei 6 metų lankytojai privalo dėvėti priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Nedėvėti kaukių leidžiama neįgaliems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės jų dėvėti negali ar kurių sveikatos būklei gali pakenkti jų dėvėjimas (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;

2.13.2.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto;

2.13.2.4. lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 minučių.

2.13.3. Lankyti gali tik lankytojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz.: nekarščiuoja, nekosti, nesloguoja ir pan.).

2.13.4. Gyventojų lankymas organizuojamas užtikrinant kuo trumpesnį gyventojų kontaktą su juos lankančiais asmenimis.

 

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Už tvarkos nuostatų laikymosi priežiūrą atsakingi sveikatos ir socialinio darbo padalinių vadovai, už vykdymą – socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, Globos namų gyventojai ir juos lankantys asmenys.

3.2. Visi globos namų gyventojai, juos lankantys asmenys bei atsakingi darbuotojai turi būti supažindinami su šia tvarka ir privalo laikytis joje numatytų nuostatų.

3.3. Jurdaičių socialinės globos namų gyventojų lankymo tvarka skelbiama Globos namų internetinėje svetainėje.

3.4. Tvarka yra aptarta ir suderinta su Globos namų gyventojų taryba.

 

___________________________________

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-21